รับสมัคร รางวัลนักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. บุคคลที่สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณารับรางวัลฯ จะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร (วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563)
2. บุคคลที่สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณารับรางวัลฯ แบ่งตามกลุ่มบุคคล ประกอบด้วย
1) กลุ่มอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตที่ทำวิจัยหลังปริญญาเอก หรือบัณฑิตอยู่ระหว่างรอบรรจุเข้าปฏิบัติงานตอบแทนทุน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
(ก) เป็นบัณฑิตทุน พสวท. ที่ปฏิบัติงานตอบแทนทุนในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ศูนย์วิจัย หรือหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ หรือ
(ข) เป็นบัณฑิตทุน พสวท. ที่กำลังทำวิจัยหลังปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ศูนย์วิจัย หรือหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ หรือ
(ค) เป็นบัณฑิตทุน พสวท. ที่อยู่ระหว่างรอการบรรจุในหน่วยงานภายในประเทศ เพื่อปฏิบัติงานตอบแทนทุน โดยมีเอกสารหรือหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการในการรับเข้าบรรจุ
2) กลุ่มนิสิต นักศึกษา จะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ที่กำลังศึกษาภายในประเทศ โดยไม่รวมถึงอาจารย์ นักวิจัย หรือนักวิชาการประจำศูนย์ สถาบัน สำนักงาน หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่กำลังศึกษานอกเวลา หรือ ศึกษาภาคพิเศษ ในระดับบัณฑิตศึกษา
3. บุคคลดังต่อไปนี้ไม่สามารถสมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาการรับรางวัลฯ ได้
1) ผู้มีชื่อในการพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกหรือเอกสารประกาศเกี่ยวกับรางวัลดังกล่าวของ สสวท.
2) คณะทำงานคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. เพื่อรับรางวัล “นักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่” ประจำปี 2563
3) คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563 (DPSTcon2020)
4) บุคคลที่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อน
5) บุคคลที่มีประวัติคดีความที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การขโมยหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างความแตกแยกให้กับสังคม หรืออาชญากรรมร้ายแรง
4. บุคคลที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ นั้น หากมีคดีความ ความผิด พฤติกรรม หรือทัศนคติ ที่ส่งผลให้เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของโครงการ พสวท. ทั้งที่กระทำก่อนจะได้รับรางวัลก็ดี หรือหลังจากได้รับรางวัลแล้วก็ดี สสวท. สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพิกถอนและเรียกคืนรางวัลที่บุคคลนั้นได้รับ โดยบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวในความเสียหาย
การร้องเรียน และการฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้นทั้งสิ้น
5. ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ผลการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานต้นสังกัด เพศสภาพ ไม่มีผลต่อการพิจารณาเพื่อรับรางวัลนี้
6. บุคคลที่สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อต้องระบุข้อมูลของตนเอง หรือผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติม แก่คณะกรรมการดำเนินงานติดต่อกลับได้ในกรณีที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
7. การตรวจสอบข้อมูลใด ๆ จะกระทำโดยเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการจัดงาน DPSTcon2020 ภายใต้หน่วยงาน สสวท. หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย