กำหนดการงาน DPSTcon2020 แบบออนไลน์

ร่างกำหนดการงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563 (DPST Conference on Science and Technology 2020 : DPSTcon2020)

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563


08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ ห้องบรรยายออนไลน์ตามสาขา
09.00 – 10.10 น. พิธีเปิด ผ่านทางออนไลน์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธี
10.10 – 10.20 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
10.20 – 10.40 น. การบรรยายพิเศษจาก Opening session speaker (ภาษาอังกฤษ) ณ ห้องบรรยายออนไลน์ตามสาขา
10.40 – 12.00 น. การนําเสนอผลงานวิจัยลำดับที่ 1 - 4 (ภาษาอังกฤษ) ณ ห้องบรรยายออนไลน์ตามสาขา
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.20 น. การนําเสนอผลงานวิจัยลำดับที่ 5 - 8 (ภาษาอังกฤษ) ณ ห้องบรรยายออนไลน์ตามสาขา
14.20 – 14.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.30 – 15.30 น. การนําเสนอผลงานวิจัยลำดับที่ 9 - 11 (ภาษาอังกฤษ) ณ ห้องบรรยายออนไลน์ตามสาขา