ขอเชิญระบุห้องประจำสาขาวิชาที่สนใจเข้าฟัง ในงาน DPST Online Conference 2020

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิต และนิสิต - นักศึกษา ทุน พสวท. ที่สนใจเข้าร่วมงาน DPST Online Conference 2020 (DPSTcon2020)

สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์
https://dpst-conference.ipst.ac.th/

- ผู้ที่สมัครเป็นกรรมการตรวจประเมินผลงานประเภทต่างๆ และนิสิต-นักศึกษาผู้นำเสนอผลงาน ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก -

โดยระบุห้องประจำสาขาวิชาที่สนใจเข้าฟัง (โดยใช้โปรแกรม zoom) ดังนี้

1. ชีววิทยา ห้อง B01, B02, B03, B04
2. คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ห้อง MC01, MC02, MC03
3. เคมี ห้อง C01, C02, C03, C04
4. ฟิสิกส์และธรณีวิทยา ห้อง PG01, PG02, PG03, PG04