รายละเอียดกำหนดการในแต่ละห้องของการนำเสนอ (Update)