ประกาศ ผู้ได้รับคัดเลือกรับรางวัล “การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น”

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกรับรางวัล “การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น” 

ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563

-----------------------------

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563 รูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานวิจัยในเวทีวิชาการ เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563เรียบร้อยแล้ว  นั้น

บัดนี้ คณะทำงานจัดงานประชุมวิชาการฯ ฝ่ายวิชาการ ได้คัดเลือกนิสิต นักศึกษา ที่นำเสนอผลงานวิจัย    เพื่อรับรางวัล “การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น” ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563 จำนวน 15 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ที่

ชื่อ – นามสกุล

สาขาวิชา

ต้นสังกัด

1

นางสาววรรษวรรณ  เปรมพินิจ

ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2

นางสาวปิยะธิดา  นาทศรีทา

ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3

นางสาวพิชชากร  สมงาม

ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยมหิดล

4

นายณภัทร  จันทรประสิทธิ์

ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5

นางสาวศศิมณตรา  ทิมจันทร์

เคมี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

6

นายธีทัต  ตรีสุคนธ์

เคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7

นายทวีศักดิ์  กุลชาติชัย

เคมี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

8

นางสาวจีรนันท์  มานิตย์

เคมี

มหาวิทยาลัยมหิดล

9

นายพันธกานต์  บุญสุริยาธรรม

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

10

นางสาวปัญญาดา  ศรีพธูราษฎร์

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

11

นางสาวกมลรัตน์  คูบุบผา

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12

นายณัฐพงศ์  วงศ์ละคร

ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยมหิดล

13

นายธิปรัชส์  วิทยกิจพิพัฒน์

ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

14

นายอารีฟ  แวมิง

ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

15

นางสาวชนมน  ปานบุตร

ธรณีวิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                   ทั้งนี้  สสวท. จะจัดส่งโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกทางไปรษณีย์ต่อไป