ประกาศจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563
DPST student conference on Science and Technology 2020 (DPSTcon 2020)
3 – 6 กรกฎาคม 2563
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) มาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้นักเรียนทุน พสวท. ทุกระดับการศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อเป็นการฝึกและพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงาน เผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างนิสิต นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักวิชาการ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงมีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีบนเวทีวิชาการ เป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักวิชาการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย

  • การมอบเสื้อเกียรติยศ DPST Hall of Fame ประจำปี 2563 และโล่รางวัล นักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจำปี 2563 
  • การเสวนาพิเศษ เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
  • การนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษาทุน พสวท. ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ทั้งแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษ
  • การแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัย DPST SciTalk Contestของนิสิตนักศึกษา ทุน พสวท. ระดับปริญญาตรีเพื่อชิงเงินรางวัล ประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
  • การเปิดโลกทัศน์สู่งานเอกชน และ JobFair
  • DPST InterNational (แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ)
  • DPST Reflection and FAQ โดยผู้บริหาร สสวท.
  • กิจกรรม“พี่ พสวท. แนะแนวน้อง”