ลงทะเบียนกรรมการงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563

             ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563 หรือ DPST Conference on Science and Technology 2020 (DPSTcon2020) ระหว่างวันที่  3 – 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
            ในการนี้ ฝ่าย พสวท. จึงขอความร่วมมือบัณฑิต พสวท. ทุกท่าน ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินการนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ รวมทั้งร่วมเป็น Opening Session Speaker ในห้องประจำสาขา ภายในงานประชุมฯ ระหว่างวันเสาร์ที่  4 และ วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2563 หากท่านยินดีตอบรับการเป็นกรรมการหรือเป็น Opening Session Speaker ในงานประชุมฯ  ขอความกรุณา ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563 และ สสวท. จะมีหนังสือเชิญผ่านต้นสังกัดต่อไป