ประกาศ สสวท. เปลี่ยนรูปแบบของงานประชุม DPSTcon2020 เป็นรูปแบบออนไลน์

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563
DPST student conference on Science and Technology 2020 (DPSTcon 2020)
4 กรกฎาคม 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563 (DPSTcon2020) เป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีบนเวทีวิชาการ เป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักวิชาการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย

  • การนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษาทุน พสวท. ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 แบบบรรยายในรูปแบบออนไลน์ เป็นภาษาอังกฤษ
  • การประกาศรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ พสวท.
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าหอเกียรติยศ DPST Hall of Fame 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://dpst-conference.ipst.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม dpstconference@ipst.ac.th

โทร 02 392 4021 ต่อ 2308 - 2313