ลงทะเบียนรับสมัครกรรมการ เฉพาะผู้ที่คณะกรรมการดำเนินงานได้ติดต่อหรือประสานรับเพิ่มเติมแล้ว เท่านั้น 6-8 พฤษภาคม 2563


1) ข้อมูลส่วนตัว

2) สถานภาพของผู้ลงทะเบียน

กรุณาเลือกสาขาวิชาก่อน

3) ที่อยู่ในการติดต่อ

4) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ