รศ.ดร.ธีระพงษ์ สุขสำราญ

ไปยังเว็บไซต์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2559       วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553       วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2549       โรงเรียนเพชรพิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน          รองศาสตราจารย์

พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562       อาจารย์

รางวัลเกียรติยศ

1. พ.ศ. 2562       รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี และมีบทความวิจัยที่เป็นผู้เขียนชื่อแรกหรือผู้เขียนหลัก
                        และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus ในปี ค.ศ. 2019 ซึ่งอยู่ใน Q1
                        จำนวนสูงสุด (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

2. พ.ศ. 2554       รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ประจำปี 2554 (มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ)

3. พ.ศ. 2551       ผู้รับทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP)

4. พ.ศ. 2550       ผู้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

ผลงานด้านวิชาการ/งานวิจัย

1.    T. Suksumran and K. Wiboonton, Lagrange’s theorem for gyrogroups and the Cauchy property, Quasigroups and Related Systems 22, no.2 (2014), pp. 283-294

2.    T. Suksumran and S. Panma, On connected Cayley graphs of semigroups, Thai Journal of Mathematics 13, no. 3 (2015), pp. 641-652

3.    T. Suksumran and K. Wiboonton, Isomorphism theorems for gyrogroups and L-subgyrogroups, Journal of Geometry and Symmetry in Physics 37 (2015), pp. 67-83

4.    T. Suksumran and K. Wiboonton, Einstein gyrogroup as a B-Loop, Reports on Mathematical Physics 76 (2015), pp. 63-74

5.    T. Suksumran, Gyrogroup actions: A generalization of group actions, Journal of Algebra 454 (2016), pp. 70-91

6.    T. Suksumran, The algebra of gyrogroups: Cayley’s theorem, Lagrange’s theorem, and isomorphism theorems, Essays in Mathematics and Its Applications: In Honor of Vladimir Arnold, Themistocles M. Rassias and Panos M. Pardalos (eds.), Springer (2016), pp. 369-437

7.    T. Suksumran and A. A. Ungar, Bi-gyrogroup: The group-like structure induced by bi-decomposition of groups, Mathematics Interdisciplinary Research 1 (2016), pp.  111-142

8.    T. Suksumran, Special subgroups of gyrogroups: Commutators, nuclei and radical, Mathematics Interdisciplinary Research 1 (2016), pp.  53-68

9.    T. Suksumran and A. A. Ungar, Gyrogroups and the Cauchy property, Quasigroups and Related Systems 24, no.2 (2016), pp. 277-286

10.  T. Suksumran, Involutive groups, unique 2-divisibility, and related gyrogroup structures, Journal of Algebra and Its Applications 16 (2017), no. 6, 1750114 (22 pages)

11.  T. Suksumran and K. Wiboonton, Möbius’s functional equation and Schur’s lemma with application to the complex unit disk, Aequationes Mathematicae 91, no.3 (2017), pp. 491-503

12.  K. Sangkhanan and T. Suksumran, On generalized Heisenberg groups: The symmetric case, Results in Mathematics 73, Article 91 (2018), 9 pp.

13.  T. Suksumran, Cauchy’s functional equation, Schur’s lemma, one-dimensional Special Relativity, and Möbius’s functional equation, Modern Discrete Mathematics and Analysis, Themistocles M. Rassias and Nicholas J. Daras (eds.), Springer (2018), pp. 389-396

14.  T. Suksumran, Extension of Maschke’s theorem, Communications in Algebra 47, no.5 (2019),
pp. 2192-2203

15.  T. Suksumran, Geometry of generated groups with metrics induced by their Cayley color graphs, Analysis and Geometry in Metric Spaces 7 (2019), pp. 15-21

16.  T. Suksumran and O. Demirel, A metric invariant of Möbius transformations, Turkish Journal of Mathematics 43 (2019), pp. 2876-2887

17.  T. Suksumran, On metric structures of normed gyrogroups, Mathematical Analysis and Applications, Springer Optimization and Its Applications, Themistocles M. Rassias and Panos M. Pardalos (eds.), Springer (2019), pp. 529-542

18.  T. Suksumran and S. Panma, Parametrization of generalized Heisenberg groups, Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing (2019), in press

19.  T. Suksumran, Complete reducibility of gyrogroup representations, Communications in Algebra 48, No. 2 (2020), pp. 847-856

20.  T. Suksumran, Left regular representation of gyrogroups, Mathematics 8, No. 1 (2020), Article 12 (9 pages)

21.  J. Wattanapan, W. Atiponrat, and T. Suksumran, Embedding of locally compact Hausdorff topological gyrogroups in topological groups, Topology and its Applications 273 (2020), Article 107102

22.  M. Ferreira and T. Suksumran, Orthogonal gyrodecompositions of real inner product gyrogroups, Symmetry 12, No. 6 (2020), Article 941 (36 pages)

23. T. Suksumran, The isometry group of n-dimensional Einstein gyrogroup, Computational Mathematics and Variational Analysis, Springer Optimization and Its Applications, Themistocles M. Rassias and Nicholas J. Daras (eds.), Springer (2020), pp. 505-512

24.  ธีระพงษ์ สุขสำราญ, ทฤษฎีกรุปเชิงพีชคณิต, สยามพิมพ์นานา (2562), 327 หน้า

ผลงานด้านบริหาร

1.    พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561    ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายกิจการนักศึกษา  ภาควิขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
                                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.    พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561    ประธานกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
                                 ภาควิขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.    พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน         กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิขาคณิตศาสตร์
                                 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.    พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน         กรรมการบริหารโครงการรับเข้าโดยวิธีพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

1.    วิทยากรบรรยาย โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน)

2.    วิทยากรบรรยาย โครงการ Gifted Math  ภาควิขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.    วิทยากรบรรยาย โครงการวมว.-มช.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.    กรรมการตัดสินโครงงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในงาน The 1st KVIS Invitation Science Fair
โรงเรียนกำเนิดวิทย์

5.    วิทยากรวิพากษ์การนำเสนอผลงานฝึกประสบการณ์การทำงานวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง ของนักเรียนใน
โครงการพสวท.  ศูนย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและศูนย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6.    นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงของนักเรียนในโครงการพสวท.  ศูนย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและศูนย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.    กรรมการจัดงานประชุมวิชาการ The 15th International Conference of Young Algebraists in Thailand (ICYAT2019)  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คติในการทำงาน

“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น • Where there’s a will there’s a way”