ผศ.ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ(Degree)

ปี พ.ศ.ที่จบ(Year of Completion)

ชื่อสถานศึกษา(Institution Name)

PhD (Chemistry)

2554

Oregon State University

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

2551

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

  • งานวิจัยหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ประเทศไทย (พ.ย. 2554- ม.ค. 2555).
  • อาจารย์ประจำสาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ก.พ. 2555 – ก.พ. 2558)
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มี.ค. 2558 – ปัจจุบัน)

รางวัลเกียรติยศ

พนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านการวิจัย สำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2560

ผลงานด้านวิชาการ/งานวิจัย

Total number of publications          32

Total citations (Scopus)                 319

h-index (Scopus)                              9

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ:  เคมีสถานะของแข็ง การเตรียมและวิเคราะห์ลักษณะของของแข็ง ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของวัสดุ การพัฒนาวัสดุสำหรับเป็นอิเล็กโทรดในตัวเก็บประจุยิ่งยวดและตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง 

ตัวอย่างผลงานตีพิมพ์

1. Phonsuksawang, P., Khajondetchairit, P., Butburee, T., Sattayaporn, S., Chanlek, N., Hirunsit,  P., Suthirakun, S., Siritanon. T. (2020) Effects of Fe doping on enhancing electrochemical properties of NiCo2S4 supercapacitor electrode. Electrochimica Acta, 340, pp. 135939.

2. Waehayee, A., Watthaisong, P., Wannapaiboon, S., Chanlek, N., Nakajima, H., Wittayakun, J., Suthirakun, S., Siritanon, T. (2020) Effects of different exchanging ions on the band structure and photocatalytic activity of defect pyrochlore oxide: A case study in KNbTeO6. Catalysis Science & Technology, 10, pp.978.

3. Waehayee, A., Chanlek, N., Kidkhinthod, P., Nakajima, H., Suthirakun, S., Siritanon, T. (2019) Electronic band structure and conduction mechanism of mixed valence Te4+/Te6+ pyrochlore oxides, Physical Review B, 100, pp 045132.

4. Chomkhuntod, P., Jiamprasertboon, A., Waehayee, A., Butburee, T., Chanlek, N., Yong, N., Siritanon, T. (2019) Facile molten salt synthesis of Cs-MnO2 hollow microflowers for supercapacitor applications, RSC Advances, 9, pp 19079- 19085.

ผลงานด้านบริหาร

-

ผลงานด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

1. คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2555 - 2562)

2. กรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ประจำปี 2556-62

3. วิทยากรบรรยายในงานประชุม ค่ายวิชาการต่าง ๆ และกรรมการตัดสินผลงานการประกวดและแข่งขันของนักเรียน นักศึกษาต่าง ๆ

4. วิทยากรอบรมครูด้านสะเต็มศึกษาและทูตสะเต็ม โดย สสวท.

5. วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาตามมาตรฐานของ AdcanceHE หลายโครงการ

6. วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบห้องเรียนพิเศษสำหรับผู้สำเร็จโครงการ สควค. (2560-2562)

คติในการทำงาน

            “มีหลายอย่างในโลกที่เราไม่สามารถกำหนดได้ ดังนั้นจงทำในส่วนที่เราทำได้ให้เต็มที่ก็พอ”