นายรัชพงศ์ เนตรศรีทอง

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562       M.Sc. (Immunology) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559       วท.บ. (ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555       มัธยมปลาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2552       มัธยมต้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

ผลงานด้านวิชาการ/งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์

  1. Wattanapanitch, M., Ritthaphai, A., Park, C., Boonkaew, B., Netsrithong, R., Pattanapanyasat, K., Limsiri P., Vatanashevanopakorn C. (2018). Generation of a human induced pluripotent stem cell line (MUSIi001-A) from caesarean section scar fibroblasts using Sendai viral vectors. Stem cell research27, 105-108.
  2. Boonkaew, B., Tapeng, L., Netsrithong, R., Vatanashevanopakorn, C., Pattanapanyasat, K., & Wattanapanitch, M. (2018). Induced pluripotent stem cell line MUSIi006-A derived from hair follicle keratinocytes as a non-invasive somatic cell source. Stem cell research31, 79-82.
  3. Boonkaew, B., Thummavichit, W., Netsrithong, R., Vatanashevanopakorn, C., Pattanapanyasat, K., & Wattanapanitch, M. (2018). Establishment of an integration-free induced pluripotent stem cell line (MUSIi005-A) from exfoliated renal epithelial cells. Stem cell research30, 34-37.
  4. Netsrithong, R., Promnakhon, N., Boonkaew, B., Vatanashevanopakorn, C., Pattanapanyasat, K., & Wattanapanitch, M. (2019). Generation of two induced pluripotent stem cell lines (MUSIi011-A and MUSIi011-B) from peripheral blood T lymphocytes of a healthy individual. Stem cell research39, 101487.

การนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

  1. Charoenpanich A., Gumlungpat N., Netsrithong R., Sinlapavilawan P. (2016). Human mesenchymal stem cells recognize extracellular collagen as a sequence specific peptide or as amino acid substrates. The 10th World Biomaterials Congress. Montreal, Canada.
  2. Netsrithong R., Limpachayaporn P., Charoenpanich A. (2016). The effect of Cissus quadrangularis extract on metabolic activity and osteogenic differentiation of mesenchymal stem cell. The 11th Conference on Science and Technology for Youth. Bangkok, Thailand.
  3. Boonkaew B., Netsrithong R., Thummavichit W., Tapeng L., Vatanashevanopakorn C., Pattanapanyasat K., Wattanapanitch M. (2017). Generation of transgene-free induced pluripotent stem cells from non-invasive somatic cell sources. CiRA 2017 International Symposium, Kyoto, Japan.
  4. Netsrithong R., Suwanpitak S., Boonkaew B., Trakarnsanga K., Chang L., Vatanashevanopakorn C., Pattanapanyasat K., Wattanapanitch M. (2019). Multilineage differentiation potential of hematoendothelial progenitor cells derived from human induced pluripotent stem cells. 2019 ISSCR/KSSCR International Symposium, Seoul, Korea (Outstanding poster presentation award)

Netsrithong R., Suwanpitak S., Boonkaew B., Trakarnsanga K., Chang L., Vatanashevanopakorn C., Pattanapanyasat K., Wattanapanitch M. (2020). Generation of functional CD8+ T cells from hiPSCs as a platform for regenerative medicine. Graduate Research Forum 2020. Bangkok, Thailand. (Distinguished oral presentation award)