รายละเอียดประกาศ


งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563
DPST student conference on Science and Technology 2020 (DPSTcon 2020)
3 – 6 กรกฎาคม 2563
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีบนเวทีวิชาการ เป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักวิชาการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย

 • การมอบเสื้อเกียรติยศDPST Hall of Fame ประจำปี 2563 และโล่รางวัล นักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจำปี 2563 
 • การปาฐกถาพิเศษ
 • การเสวนาพิเศษ เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 • การนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษาทุน พสวท. ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ทั้งแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษ
 • การแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัย DPST SciTalk Contestของนิสิตนักศึกษา ทุน พสวท. ระดับปริญญาตรีเพื่อชิงเงินรางวัล ประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
 • การเปิดโลกทัศน์สู่งานเอกชน และ JobFair
 • DPST InterNational (แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ)
 • DPST Reflection and FAQ โดยผู้บริหาร สสวท.
 • กิจกรรม“พี่ พสวท. แนะแนวน้อง”

ผู้เข้าร่วมงาน

 1. นักเรียน ทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. นิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ระดับปริญญาตรีชั้นปี 3 และ 4
 3. นิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 และ 2 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 4. บัณฑิต พสวท. ที่สมัครเข้าร่วมงาน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการ และ/หรือ นำเสนอผลงานวิจัย (Opening session speaker)

1. การนำเสนอผลงานของนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  

1.1 การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย

ผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยายทุกคน ต้องส่งเอกสารบทคัดย่อ (Abstract) และงานวิจัยฉบับย่อ (synopsis) แบบภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

1.2 การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 

ผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ทุกคน ต้องส่งเอกสารบทคัดย่อ (Abstract) และงานวิจัยฉบับย่อ (synopsis) แบบภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

2. การแข่งขัน DPST Sci Talk Contest เพื่อชิงเงินรางวัล โล่รางวัล และประกาศนียบัตร

เป็นการแข่งขันการนำเสนองานวิจัยของตนเองภายใน 3 นาที เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะการนำเสนอผลงานของนักเรียนทุน พสวท. โดยนักเรียนทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563 สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลพิเศษ โล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร  

การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน DPST Sci Talk Contest

 1. ผู้สมัครเข้าแข่งขัน ต้องเป็นนักเรียนทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563 (DPSTcon2020)
 2. ไม่จำกัดสาขาวิชาของผู้สมัคร
 3. ผู้สมัครสามารถส่งข้อมูลการสมัคร หัวข้อบรรยาย และวิดีโอการนำเสนองานวิจัยของผู้สมัครได้ผ่านเว็บไซต์ https://dpst-conference.ipst.ac.th/ 
 4. หมดเขตการรับสมัครภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

กติการการแข่งขัน

 1. ผู้สมัครจะต้องบรรยายสรุปงานวิจัยของผู้สมัครในวิดีโอการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
 2. จำกัดความยาวของวิดีโอการนำเสนอไม่เกิน 3 นาที
 3. การบรรยายควรเน้นให้ผู้ฟังทั่วไปเข้าใจเนื้อหาและประเด็นหลักได้ และดึงดูดให้ผู้ฟังเกิดความสนใจในงานวิจัยของตนเอง
 4. สามารถเตรียมสไลด์สรุปภาพรวมของงานวิจัยประกอบการนำเสนอได้ โดยจำกัดจำนวนไม่เกิน 3 สไลด์
 5. คณะกรรมการดำเนินงานจะทำการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจากผู้สมัครทั้งหมดโดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563 (DPSTcon2020) ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563

3. การมอบรางวัลนักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจำปี 2563

การมอบรางวัลนักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ (Young DPST Researcher Award) ให้กับนักเรียนทุน พสวท. ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี ที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อให้การสนับสนุนการทำวิจัยและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป โดยในงานประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ แบ่งการพิจารณารับรางวัลฯ ตามกลุ่มบุคคลเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

 1. กลุ่มอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตที่ทำวิจัยหลังปริญญาเอก หรือบัณฑิตอยู่ระหว่างรอบรรจุเข้าปฏิบัติงานตอบแทนทุน
 2. กลุ่มนิสิต นักศึกษา

โดยเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณามอบรางวัลจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ฝ่าย พสวท.
เลขที่ 924  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ ☎️ 02 392 4021 ต่อ 2309 และ 2310 หรือ 02 381 3851
Website www.dpstcon.ipst.ac.th

E-mail: dpstcon2019@gmail.com