การแข่งขัน DPST SciTalk Contest ประจำปี 2563


การสมัคร 

  • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี พ.ศ. 2563 (DPSTcon 2020)  

  • ไม่จำกัดสาขาวิชาของผู้สมัคร 

  • ผู้สมัครสามารถส่งข้อมูลการสมัคร หัวข้อบรรยาย และวิดีโอการนำเสนองานวิจัยของผู้สมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://dpst-conference.ipst.ac.th ในส่วนของลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบเพื่อนำเสนอผลงาน 

 

กติกาการแข่งขัน 

  • ผู้สมัครจะต้องบรรยายสรุปงานวิจัยของผู้สมัครในวิดีโอการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ  

  • จำกัดความยาวของวิดีโอการนำเสนอไม่เกิน 3 นาที  

  • การบรรยายควรเน้นให้ผู้ฟังทั่วไปเข้าใจเนื้อหาและประเด็นหลักได้ และดึงดูดให้ผู้ฟังเกิดความสนใจในงานวิจัยของตนเอง 

  • สามารถเตรียมสไลด์สรุปภาพรวมของงานวิจัยประกอบการนำเสนอได้ โดยจำกัดจำนวนไม่เกิน 3 สไลด์ 

  • คณะกรรมการดำเนินงานจะทำการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจากผู้สมัครทั้งหมด โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี พ.ศ. 2563 (DPSTcon 2020) ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563