รางวัลนักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจำปี 2563


สมัครได้ที่ https://dpst-conference.ipst.ac.th/award/

 

รางวัลนักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจำปี 2563

รางวัลนักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ (Young DPST Researcher Award) ให้กับนักเรียนทุน พสวท. ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี ที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อให้การสนับสนุนการทำวิจัยและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป

สาขาวิชา

คณะกรรมการจะคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. เพื่อเข้ารับรางวัลนักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ โดยต้องเป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีและเผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร

1. กลุ่มอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตที่ทำวิจัยหลังปริญญาเอก หรือบัณฑิตอยู่ระหว่างรอบรรจุเข้าปฏิบัติงานตอบแทนทุน

  • เป็นบัณฑิตทุน พสวท. ที่ปฏิบัติงานตอบแทนทุนในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ศูนย์วิจัย หรือหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ หรือ
  • เป็นบัณฑิตทุน พสวท. ที่กำลังทำวิจัยหลังปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ศูนย์วิจัย หรือหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ หรือ
  • เป็นบัณฑิตทุน พสวท. ที่อยู่ระหว่างรอการบรรจุในหน่วยงานภายในประเทศ เพื่อปฏิบัติงานตอบแทนทุน โดยมีเอกสารหรือหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการในการรับเข้าบรรจุ

2. กลุ่มนิสิต นักศึกษา

จะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ที่กำลังศึกษาภายในประเทศ โดยไม่รวมถึงอาจารย์ นักวิจัย หรือนักวิชาการประจำศูนย์ สถาบัน สำนักงาน หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่กำลังศึกษานอกเวลา หรือ ศึกษาภาคพิเศษ ในระดับบัณฑิตศึกษา

บุคคลดังต่อไปนี้ไม่สามารถสมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาการรับรางวัลฯ ได้

1. ผู้มีชื่อในการพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกหรือเอกสารประกาศเกี่ยวกับรางวัลดังกล่าวของ สสวท.

2. คณะทำงานคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. เพื่อรับรางวัล“นักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่

ประจำปี 2563

3. คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563 (DPSTcon2020)

4. บุคคลที่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อน

5. บุคคลที่มีประวัติคดีความที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การขโมยหรือละเมิดทรัพย์สิน      ทางปัญญา การสร้างความแตกแยกให้กับสังคม หรืออาชญากรรมร้ายแรง 

 

เกณฑ์การพิจารณา

การพิจารณารางวัลจากบุคคลที่ถูกคัดเลือกจะมีเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตัดสินบุคคลอันสมควรแก่รางวัลดังนี้

1. ผลงานวิจัยที่สามารถนำมาเสนอแบ่งเป็นสามประเภท โดยมีข้อกำหนดในการพิจารณา ดังนี้

1.1 งานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

1) ผลงานต้องอยู่ในวารสารซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลISI Scopus หรือ SCImago โดยอ้างอิงค่า Impact factorจากปีที่ตีพิมพ์เท่านั้น           

2) จำนวนผลงาน ค่า Impact factor และจำนวนcitation คุณค่า คุณภาพ ประโยชน์ของผลงาน และปัจจัยอื่น ๆ อาจถูกนำมาใช้พิจารณา โดยคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล  

3) หน่วยงานต้นสังกัด หรือหนึ่งในหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครที่ระบุในงานตีพิมพ์
ต้องเป็นหน่วยงานภายในประเทศเท่านั้น                 

1.2 ตำราทางวิชาการ

1) ผลงานควรเกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรืองานทางวิชาการ

2) จำนวนผลงาน คุณค่า คุณภาพ ประโยชน์ของผลงาน และปัจจัยอื่น ๆ อาจถูกนำมาใช้พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล

1.3 นวัตกรรมที่จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

1) ผลงานจะต้องเป็นสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไทยที่จดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น

2) ผลงานจะต้องได้รับการอนุมัติเลขที่สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (Patent number) เรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยผลงานที่อยู่ระหว่างขั้นตอนของเลขที่ยื่นคำขอ (Application number) ตลอดจนเลขที่ประกาศโฆษณา (Publication number) จะไม่ได้รับการพิจารณา

3) จำนวนผลงานคุณค่า คุณภาพ ประโยชน์ของผลงาน และปัจจัยอื่น ๆ อาจถูกนำมาใช้พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล

 

การเสนอชื่อ/การสมัครเพื่อรับรางวัล

1. โดยการเสนอชื่อ

ผู้ที่ประสงค์จะเสนอชื่อผู้อื่นเพื่อให้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลฯ กรุณากรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ให้ชัดเจน รวมทั้ง ชื่อ - นามสกุล เพื่อประโยชน์ในการติดตามข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติม

2. โดยการสมัคร

ผู้เป็นเจ้าของผลงานสามารถกรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยตนเอง

 

ทั้งนี้ การเสนอชื่อและการสมัครด้วยตนเองสามารถกรอกข้อมูลและแนบเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่

https://dpst-conference.ipst.ac.th/award/

โดย สสวท. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563

 

Download ประกาศฉบับเต็มได้ที่ https://dpst-conference.ipst.ac.th/files/fileUpload/docPdf/file2020-04-14905586759.pdf