รายละเอียดสำหรับ “อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของนิสิต - นักศึกษา ทุน พสวท.”


เรียน อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของนิสิต – นักศึกษา ทุน พสวท. (ผู้นำเสนอผลงานการบรรยาย)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการ DPSTcon2020 เป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://dpst-conference.ipst.ac.th/

เพื่อให้การจัดงานประชุมวิชาการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานของการตรวจผลงานในรูปแบบรายงานวิจัยฉบับย่อ (synopsis) ก่อนนำผลงานวิจัยมาเสนอโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ (reviewer) คณะทำงานจัดงานประชุมวิชาการฯ จึงขอความร่วมมือจากอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ดังนี้

  • กรุณาตรวจสอบ Synopsis ของนิสิต - นักศึกษา ภายใต้การดูแลของท่านก่อนการ upload synopsis เข้าสู่ระบบ (หลังจากทำการ upload เอกสารดังกล่าวเข้าระบบแล้วจะไม่สามารถ upload ซ้ำได้อีก จนกว่าจะมีการแก้ไขในครั้งถัดไปจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานวิจัย)
  • กรุณาให้ความยินยอมข้อกำหนดต่าง ๆ (Letter of Consent) ดังข้อความด้านล่าง โดยระบบจะทำการส่งข้อกำหนดดังกล่าวเข้าสู่ email ของท่าน (ตามที่นิสิต - นักศึกษา ภายใต้การดูแลของท่านได้ระบุไว้) เมื่อครั้ง upload synopsis เข้าสู่ระบบ ท่านสามารถเลือกยินยอม/ไม่ยินยอม ตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยขอให้ท่านอนุมัติ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

[ ] ยินยอมให้เปิดเผยรายงานวิจัยฉบับย่อ (Part 3) ต่อกรรมการตรวจรายงานการวิจัย และคณะทำงานฝ่ายวิชาการในการจัดงานประชุมวิชาการฯ ได้ (ข้อมูลส่วนรายงานวิจัยฉบับย่อจะไม่เผยแพร่ และเก็บเป็นความลับ) 

[ ] ยินยอมให้เปิดเผยบทคัดย่อ (Part 2) ต่อกรรมการตรวจรายงานการวิจัย และคณะทำงานฝ่ายวิชาการในการจัดงานประชุมวิชาการฯ ได้

[ ] ยินยอมให้นิสิต-นักศึกษานําผลงานวิจัยมานำเสนอในงาน DPSTcon2020 ได้ 

[ ] รับทราบในหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และรับรองว่าบทคัดย่อ (Part 2) และรายงานวิจัยฉบับย่อ (Part 3) ถูกต้อง

[ ] ยินยอมให้นําบทคัดย่อ (Part 2) ลงวารสาร DPST Stella ได้ (optional) : เป็นวารสารของ พสวท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานวิจัยของนิสิต - นักศึกษาในปีนั้น ๆ โดยรวบรวมเฉพาะส่วนของ Abstract เท่านั้น

[ ] ยินยอมให้นํารูปประกอบ (Part 4) เข้าประกวดเพื่อลงหน้าปกวารสาร DPST Stella ได้ (optional) : รูปที่ชนะเลิศในส่วนนี้จะได้ขึ้นนำขึ้นปกวารสารของ พสวท.


  • หลังจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาทำการยืนยันข้อกำหนดต่างๆแล้ว ระบบจะทำการส่ง synopsis ไปให้กรรมการตรวจ synopsis กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ยินยอมให้มีการเปิดเผย synopsis สามารถกระทำได้สองวิธี 1) ขั้นต้นก่อนทำการ upload เข้าสู่ระบบ ทำการกรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ 1 และ 2 เท่านั้น ในแบบฟอร์ม synopsis (ทั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตรวจจะไม่เห็นข้อมูล synopsis) หรือ 2) กรอกแบบฟอร์ม synopsis มาทั้งหมด แต่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ทำการยินยอมจากอีเมล (Letter of Consent) คณะกรรมการดำเนินงานจะส่งเฉพาะข้อมูล abstract ไปให้กรรมการตรวจเท่านั้น (คณะกรรมการดำเนินงานเห็นข้อมูล synopsis แต่กรรมการตรวจจะไม่เห็นข้อมูล synopsis)
  • ระหว่างการตรวจ synopsis หากมีการพิจารณาให้แก้ไขโดยคณะกรรมการตรวจรายงานวิจัยฉบับย่อ นิสิต – นักศึกษา  ทำการแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการฯ แล้ว เมื่อ upload synopsis เข้าสู่ระบบ เพื่อให้คณะกรรมการฯตรวจสอบครั้งถัดไป ระบบจะทำการส่ง synopsis ที่นิสิต – นักศึกษา แก้ไขแล้วไปยัง email ท่าน เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยหากท่านไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ภายใน 48 ชั่วโมง คณะทำงานฝ่ายวิชาการในการจัดงานประชุมวิชาการฯ จะถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขนั้น และหากไม่มีการแก้ไขใด ๆ หรือ 'ผ่าน' การตรวจแล้ว ระบบจะทำการส่ง synopsis เข้าไปยัง e-mail ของท่านอีกเช่นกัน ทั้งนี้การแก้ไข synopsis อาจจะมีมากกว่าหนึ่งครั้ง โดยจะอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด ดังนี้
วันที่
กำหนดการ
16 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2563  
นิสิต - นักศึกษาลงทะเบียนส่งรายงานวิจัยฉบับย่อ (synopsis)หลังจากวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 จะมี email แจ้งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้รับทราบและให้การยินยอมตามข้อกำหนดต่าง ๆ ภายใน วันที่ 15 พฤษภาคม 2563                                                                                                                                                                          
ภายในวันที่  25 พฤษภาคม 2563
กรรมการตรวจรายงานวิจัยฉบับย่อ (synopsis) รอบแรก ผ่านระบบออนไลน์                                                                                                                                                                                                      
ภายในวันที่  31 พฤษภาคม 2563                            
นิสิต - นักศึกษาสามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไข synopsis ได้ ตามข้อคิดเห็นของกรรมการ และเมื่อนิสิต - นักศึกษา ทำการ upload ไฟล์ synopsis แก้ไขแล้วเข้าระบบ อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับ email เพื่อรายงานการแก้ไขดังกล่าว (e-mail ตอบกลับอัตโนมัติ) ทั้งนี้ หากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ภายใน 48 ชั่วโมง คณะทำงานฝ่ายวิชาการในการจัดงานประชุมวิชาการจะถือว่าท่านยอมรับการแก้ไข synopsis ที่นิสิต – นักศึกษา ได้ทำการแก้ไขและ upload ในระบบเรียบร้อยแล้ว
ภายในวันที่  07 มิถุนายน 2563
กรรมการตรวจตรวจรายงานวิจัยฉบับย่อ (synopsis) รอบที่สอง หากไม่มีข้อแก้ไขจะอนุมัติให้ผ่าน และอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับ email (e-mail ตอบกลับอัตโนมัติ) เพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ