รายละเอียดสำหรับ "คณะกรรมการตรวจสอบผลงานวิจัย (Synopsis)"


เรียน คณะกรรมการผู้ตรวจรายงานวิจัยฉบับย่อ (synopsis) ของ นิสิต - นักศึกษาผู้นำเสนอผลงานวิจัยในงาน DPSTcon2020

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการ DPSTcon2020 เป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://dpst-onference.ipst.ac.th/

เพื่อให้การจัดงานประชุมวิชาการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานของการตรวจผลงานในรูปแบบรายงานวิจัยฉบับย่อ (synopsis) ก่อนนำผลงานวิจัยมาเสนอโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ (reviewer) คณะทำงานจัดงานประชุมวิชาการฯ จึงขอความร่วมมือและแจ้งขั้นตอนต่างๆ ต่อคณะกรรมการทุกท่าน ดังนี้

  • คณะกรรมการที่ไม่ได้เลือกหัวข้อวิจัยในระบบลงทะเบียนตั้งแต่ต้น คณะกรรมการดำเนินการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกหัวข้อวิจัยให้ท่านเองโดยมิต้องแจ้งท่านทราบล่วงหน้า
  • คณะกรรมการดำเนินการจัดงานจะติดต่อและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีขอความร่วมมือกรรมการตรวจ synopsis บางท่าน ให้ดำเนินการตรวจ synopsis นอกหัวข้อหรือเพิ่มจากหัวข้อที่ท่านเลือกไว้
  • ในบางหัวข้ออาจกรรมการอาจได้ตรวจเพียงส่วนของบทคัดย่อในเอกสารเท่านั้น ไม่มีส่วนของ synopsis ปรากฏ เนื่องจากงานวิจัยอาจเป็นลิขสิทธิ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งไม่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
  • คณะกรรมการทุกท่านสามารถเข้าสู่ระบบผ่าน ID และ Password ที่ท่านได้สร้างขึ้นตอนลงทะเบียน เพื่อเข้าตรวจ synopsis ของนิสิต - นักศึกษา โดยคณะกรรมการหนึ่งท่านจะได้รับ synopsis ไม่เกิน 4 เรื่อง ตามความเชี่ยวชาญ และ/หรือ เรื่องที่ท่านได้เลือกไว้เมื่อครั้งลงทะเบียน
  • การตรวจ synopsis ท่านสามารถทำผ่านระบบ โดย synopsis จะเป็นรูปแบบ file Word (doc, docx) ท่านสามารถ download และทำการตรวจ/แก้ไขได้ เมื่อพิจารณาแล้ว สามารถเลือกรูปแบบให้มี 'การแก้ไข' หรืออนุมัติให้ 'ผ่าน' ได้ผ่านระบบ พร้อมทั้ง upload synopsis ที่ท่านได้ทำการแก้ไขแล้ว กลับเข้าสู่ระบบเพื่อให้นิสิต - นักศึกษา แก้ไขต่อไป
  • การตรวจ synopsis โดยระบบสำหรับคณะกรรมการกำหนดไว้อย่างน้อยหนึ่งรอบ ตามช่วงเวลาที่แสดงในตารางด้านล่างนี้ ก่อนการพิจารณาให้ผ่านภายในวันที่ 07 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจ synopsis ได้มากกว่า 1 รอบ แต่ต้องอยู่ช่วงเวลาที่กำหนด (15 พฤษภาคม - 07 มิถุนายน 2563)
วันที่
กำหนดการ
16 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2563  
นิสิต-นักศึกษาลงทะเบียน Synopsis (โดยหลังจากวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 จะมี email แจ้งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้รับทราบและอนุมัติ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563) คณะกรรมการตรวจสอบผลงานจะได้รับ Synopsis หลังจากการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน 48 ชม                                                                                                                     
ภายในวันที่  25 พฤษภาคม 2563
กรรมการตรวจรายงานวิจัยรอบแรกผ่านระบบออนไลน์ จากการพิจารณา ท่านสามารถเลือกให้ synopsis มี 'การแก้ไข' หรือ 'ผ่าน' ได้ ผ่านระบบ พร้อมทั้ง upload synopsis นั้น เข้าสู่ระบบเพื่อให้ นิสิต – นักศึกษา ดำเนินการในขั้นต่อไปได้                                                     
ภายในวันที่  31 พฤษภาคม 2563   
หากมีการแก้ไข synopsis นิสิต – นักศึกษา สามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไขได้ และทำการ upload synopsis ที่แก้ไขเข้าสู่ระบบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจอีกครั้ง                                                                                
ภายในวันที่  07 มิถุนายน 2563
กรรมการตรวจรายงานวิจัยเพื่ออนุมัติให้ ‘ผ่าน’                                                                                                                                                                               

*นิสิต-นักศึกษา upload เอกสารเข้าสู่ระบบแล้ว จะไม่สามารถ upload ซ้ำได้อีกจนกว่าจะมีการแก้ไขใด ๆ