รายละเอียดสำหรับ “คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงาน”


เรียน คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานวิจัยของ นิสิต-นักศึกษา ในงาน DPSTcon2020

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการ DPSTcon2020 เป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://dpst-conference.ipst.ac.th/

เพื่อให้การจัดงานประชุมวิชาการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานของการตรวจผลงานในรูปแบบรายงานวิจัยฉบับย่อ (synopsis) ก่อนนำผลงานวิจัยมาเสนอโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ (reviewer) คณะทำงานจัดงานประชุมวิชาการฯ จึงขอความร่วมมือและแจ้งขั้นตอนต่างๆ ต่อคณะกรรมการทุกท่าน ดังนี

  • การนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต-นักศึกษา ทุน พสวท. เป็นแบบบรรยายโดยใช้โปรแกรม Zoom แบ่งห้องบรรยายออกเป็น 15 ห้อง ตามสาขาวิชาย่อย (ตารางที่ 1) และในแต่ละห้องประชุมมีนิสิต - นักศึกษาทุน พสวท. ที่นำเสนอผลงานวิจัยจำนวนไม่เกิน 12 คน มีคณะกรรมการประเมินฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน/ห้อง โดยพิจารณาตามความเชี่ยวชาญที่ท่านเลือกไว้ตอนลงทะเบียน
  • การบรรยายจะเริ่มประมาณเวลา 10:20 โดยเป็นการบรรยายของ Opening Session Speaker 1 ท่าน/ห้อง ก่อนจะเริ่มการบรรยายของนิสิต – นักศึกษา ตั้งแต่เวลา 10:40 เป็นต้นไป 
  • ขอความร่วมมือคณะกรรมการฯ ลงทะเบียนกับผู้ดำเนินการประจำห้องสาขา (mc) ก่อนการบรรยายจะเริ่มขึ้น เนื่องจากผลคะแนนของแต่ละท่าน มีผลต่อการตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ของนิสิต-นักศึกษา
  • เนื่องจากหัวข้อวิจัยตามสาขาย่อยของนิสิต นักศึกษา มีจำนวนที่ไม่เท่ากัน คณะกรรมการดำเนินงานอาจมีการนำสาขาย่อยมารวมกันในบางห้อง ซึ่งอาจมีผลต่อความเข้าใจเนื้อหาของคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการดำเนินงานจะพยายามจัดสรรจำนวนหัวข้อวิจัย คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานในแต่ละห้องสาขาให้ออกมาดีและตรงความเชี่ยวชาญของท่านที่สุด ซึ่งผลลัพธ์การจัดสรรดังกล่าวที่จะประกาศออกมานั้นถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ขอความร่วมมือคณะกรรมการฯ ประเมินการนำเสนอเพียงห้องเดียวตามรายชื่อที่กำหนดให้ โดยต้องประเมิน นิสิต – นักศึกษา ทุกคน และไม่มีการขอเปลี่ยนแปลงห้องประเมิน
  • กรณีกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาที่นำเสนอ ท่านจะไม่สามารถประเมินนิสิตนักศึกษาภายใต้การดูแลของท่านผ่านระบบได้ และขอความกรุณาไม่แสดงความคิดเห็นต่อการนำเสนอหรือตอบคำถามแทนของนิสิตนักศึกษาผู้นั้น
  • สำหรับ ID ของห้องบรรยายนั้น คณะทำงานจัดงานฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังผ่านข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ DPSTcon2020
  • คณะกรรมการฯ สามารถประเมินการนำเสนอผลงาน โดยผ่านทางระบบ ID และ Password ที่ท่านได้กำหนดขึ้นตอนทะเบียน ภายในระบบจะมีส่วนของการประเมินและรายชื่อนิสิต-นักศึกษา ที่ท่านต้องทำการประเมินปรากฏอยู่ ขอความร่วมมือคณะกรรมการฯ ศึกษาเกณฑ์และข้อกำหนดต่าง ๆ ก่อนการประเมินจะเริ่มขึ้น
  • ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงคะแนนของนิสิต - นักศึกษา ที่ให้ไปก่อนหลังได้ผ่านระบบ

 

ลำดับ

ห้อง

สาขา

1

BIO1

Human biology & Animal Biochemistry

2

BIO2

Plant Biochemistry/Physiology & Microbiology

3

BIO3

Gene and Cell Function & Molecular Biology

4

BIO4

Ecology, Evolution, Systematics, & Population Genetic

5

MAT1

Algebra, Number Theory

6

MAT2

Probability, Statistics, Numerical Analysis, Mathematical Modelling

7       

MAT3         

Analysis, Differential Equation, Discrete Mathematics, Game Theory, Computer Science, Machine Learning

8

CHEM1

Analytical chemistry, Materials chemistry, Polymer chemistry

9

CHEM2

Organic Chemistry

10

CHEM3

Physical Chemistry, Cheminformatics - (Computer Chemistry), Organic Chemistry

11

CHEM4

Inorganic Chemistry

12               

PHY1            

Atomic, molecular, and optical physics & General physics & Elementary particles and fields & Particle physics, particle accelerator & Plasma and beam physics & Biological physics

13

PHY2

Condensed matter and materials physics & Nuclear physics

14

PHY3

Gravitation, astrophysics, and cosmology

15

GEO1

Solid Earth Science & Limnology & Geophysics