ประกาศ ผู้ได้รับคัดเลือกรับรางวัล “นักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่” ประจำปี 2563


ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศเรื่อง รางวัล “นักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่” ประจำปี 2563 ลงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพสูงในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

บัดนี้คณะทำงานคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. เพื่อรับรางวัล “นักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่” ประจำปี 2563 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. ที่มีคุณสมบัติและผลงานตามเกณฑ์ที่ระบุในประกาศดังกล่าว เพื่อรับรางวัล “นักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่” ประจำปี 2563 จำนวน 4 คน มีรายนาม ดังนี้

ที่

ชื่อ – นามสกุล

สาขาวิชา

ต้นสังกัด

1

รองศาสตราจารย์ธีระพงษ์  สุขสำราญ

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรนันท์  ศิริตานนท์

เคมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3

นายกิตติพันธ์  ศิวะวรรณพงศ์

เคมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4

นายรัชพงศ์  เนตรศรีทอง

ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยมหิดล

               ทั้งนี้ สสวท. จะจัดงานเชิดชูเกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับรางวัล“นักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่” ประจำปี 2563 ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2564 ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

คลิกเพื่อดูรายละเอียด