กำหนดการ


งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563 DPST student conference on Science and Technology 2020 (DPSTcon 2020) วันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร (Ambassador Hotel Bangkok)

3 กรกฎาคม 2563

เวลา 10.00 – 13.00 น.

นิสิต นักศึกษา พสวท. เดินทางถึงโรงแรม ลงทะเบียนเข้าที่พัก ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และส่งโปสเตอร์ ณ หน้าห้องคอนเวนชั่น ดี

เวลา 13.00 – 14.00 น.

กิจกรรม “พี่ พสวท. แนะแนวน้อง” โดย บัณฑิตทุน พสวท.

เวลา 14.00 – 14.30 น.

รับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.30 – 17.00 น.

กิจกรรม “พี่ พสวท. แนะแนวน้อง” (ต่อ) โดย บัณฑิตทุน พสวท.

เวลา 17.00 – 18.00 น.

ลงทะเบียนเข้าที่พัก (ต่อ) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

เวลา 19.00 – 21.00 น.

นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และผู้เข้าแข่งขัน DPST SciTalk Contest ลงไฟล์นำเสนอผลงาน

4 กรกฎาคม 2563

เวลา 08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 10.15 น.

พิธีเปิด

เวลา 10.15 – 10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45 – 12.00 น.

การเสวนาพิเศษ

เวลา 12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 15.00 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ณ ห้องโถง จุดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย และการเปิดโลกทัศน์สู่งานเอกชน

เวลา 15.00 – 15.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 15.30 – 16.30 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ และการเปิดโลกทัศน์สู่งานเอกชน (ต่อ)

เวลา 16.30 – 18.30 น.

การแข่งขัน DPST SciTalk Contest รอบตัดสิน

เวลา 18.30 – 21.00 น.

งานเลี้ยงรับรอง

5 กรกฎาคม 2563

เวลา 08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 10.00 น.

การบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ณ ห้องบรรยาย (แยกตามสาขาวิชา) และ JOB FAIR

เวลา 10.00 – 10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.15 – 12.00 น.

การบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ณ ห้องบรรยาย (แยกตามสาขาวิชา) และ JOB FAIR (ต่อ)

เวลา 12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.15 น.

การบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ณ ห้องบรรยาย (แยกตามสาขาวิชา) และ JOB FAIR (ต่อ)

เวลา 14.15 – 14.30 น.

รับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.30 – 16.00 น.

การบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ณ ห้องบรรยาย (แยกตามสาขาวิชา) และ JOB FAIR (ต่อ)

เวลา 16.00 – 18.00 น.

กิจกรรมสันทนาการ (สำหรับนิสิต นักศึกษา) และการเสวนาพิเศษ หัวข้อ "ทิศทาง พสวท. สู่เอกชน" (สำหรับบัณฑิต)

เวลา 18.00 – 21.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

6 กรกฎาคม 2563

เวลา 08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 10.00 น.

กิจกรรม DPST InterNational

เวลา 10.00 – 10.15 น.

รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.15 – 12.00 น.

กิจกรรม DPST InterNational (ต่อ)

เวลา 12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.00 น.

การเสวนา หัวข้อ "DPST Reflection and FAQ"

เวลา 14.00 – 15.00 น.

พิธีปิดและการมอบรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์