การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (สำหรับนิสิต-นักศึกษา)


เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ณ ปัจจุบัน ทาง สสวท. จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาจากปกติ เป็นรูปแบบออนไลน์


การลงทะเบียนรายงานวิจัยฉบับย่อ (Synopsis) 

- เกณฑ์และข้อกำหนดในการเขียน Synopsis : 

- ตัวอย่างการเขียน Synopsis : 

- แบบฟอร์ม Synopsis : 

- กรณีผลงานวิจัยของนิสิตนักศึกษา ไม่สามารถเสร็จได้ก่อนการเขียน synopsis เนื่องจากปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรน่า ทางคณะกรรมการดำเนินงานอนุญาตให้นำเสนอผลงานตามที่ทำได้จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมด้วย -

- ความตรวจสอบ synopsis ให้เรียบร้อย ก่อนทำการ upload เพราะหลังจาก uplaod แล้วจะไม่สามารถ uplaod หรือแก้ไขได้อีกจนกว่าจะมีความเห็นให้แก้ไขจากคณะกรรมการตรวจ -

- กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ยินยอมให้มีการเปิดเผย synopsis สามารถกระทำได้สองวิธี 1) ขั้นต้นก่อนทำการ upload เข้าสู่ระบบ ทำการกรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ 1 และ 2 เท่านั้น ในแบบฟอร์ม synopsis (ทั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตรวจจะไม่เห็นข้อมูล synopsis) หรือ 2) กรอกแบบฟอร์ม synopsis มาทั้งหมด แต่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ทำการยินยอมจากอีเมล (Letter of Consent) คณะกรรมการดำเนินงานจะส่งเฉพาะข้อมูล abstract ไปให้กรรมการตรวจเท่านั้น (คณะกรรมการดำเนินงานเห็นข้อมูล synopsis แต่กรรมการตรวจจะไม่เห็นข้อมูล synopsis)

นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และ upload แบบฟอร์มที่กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้กรรมการตรวจผลงานและแก้ไข ได้ที่ https://dpst-conference.ipst.ac.th/index.php/home/register โดยมีรายละเอียดและกำหนดการในการจัดการผลงานเป็นไปตามตาราง ต่อไปนี้

วันที่
กำหนดการ
16 เมษายน -           8 พฤษภาคม 2563                 
ลงทะเบียนรายงานวิจัยฉบับย่อ (Synopsis) โดยหลังจากวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 จะมีอีเมลแจ้งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้รับทราบและอนุมัติการลงทะเบียนของนิสิตนักศึกษา ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  
ภายในวันที่           25 พฤษภาคม 2563
กรรมการตรวจสอบรายงานรอบแรกผ่านระบบออนไลน์                                                                                                                                        
ภายในวันที่             31 พฤษภาคม 2563
นิสิตนักศึกษาสามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไขรายงานได้ หากมีการแก้ไขรายงานตามความคิดเห็นของกรรมการ (โดยนิสิตนักศึกษาจะได้รับอีเมลแจ้งเตือน) 
ภายในวันที่             07 มิถุนายน 2563
กรรมการตรวจสอบรายงานเพื่ออนุมัติให้ผ่าน                                                                                                                                       

* ทั้งนี้ระหว่างที่กรรมการแก้ไขรายงานอยู่นิสิตนักศึกษาไม่สามารถ upload งานเพิ่มเติมได้
** สามารถแก้ไขรายงานได้มากกว่าสองรอบที่กำหนด แต่ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในตาราง


การส่งผลงานนำเสนอเข้าสู่ระบบ

เมื่อนิสิตนักศึกษาผ่านการตรวจ Synopsis และ Abstract แล้ว นิสิตนักศึกษาจัดทำสไลด์ผลงานวิจัยของตนเอง เพื่อนำเสนอแบบ Oral ในรูปแบบออนไลน์ ณ วันเสนอผลงาน สำหรับโปสเตอร์ นิสิตนักศึกษาต้อง upload ผ่านระบบลงทะเบียนของนิสิตนักศึกษา เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล โดยมีรายละเอียดการจัดทำโปสเตอร์ ดังนี้

• ผู้นำเสนอผลงานต้องจัดโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ 
• กำหนดให้ใช้โปสเตอร์ตามมาตรฐานสิ่งพิมพ์ ขนาด A0 (84.1 x 118.9 cm) บันทึกเป็นไฟล์รูปถาพ JPG หรือ PNG มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi และขนาดรูปไม่เกิน 50Mb เมื่อ upload
• เนื้อหาในโปสเตอร์ควรประกอบด้วย หัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง ผลการทดลอง อภิปรายและสรุปผล
• กรุณาระบุชื่อคณะวิจัยทั้งหมด และขีดเส้นใต้ชื่อนิสิตผู้วิจัยหลัก
• กรุณาระบุสัญลักษณ์สถานศึกษาที่สังกัดและหน่วยงานผู้สนับสนุนทุน สำหรับตรา พสวท. Download ได้ที่ : https://dpst-conference.ipst.ac.th/files/fileUpload/img/file2020-04-181308224184.png 

หมดเขตการ upload โปสเตอร์ ภายในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563

ขยายเวลาการ upload โปสเตอร์ เป็นวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

 


การนำเสนอผลงานของนิสิตนักศึกษาแบบบรรยายผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

นิสิตนักศึกษาต้องเตรียมสไลด์เพื่อนำเสนอผลงานในระยะเวลา 12-15 นาที และช่วงถามตอบอีก 5 นาที เป็นภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา คือ ชีววิทยา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์และธรณีวิทยา รวมจำนวน 15 ห้องบรรยายตามสาขาวิชาย่อยของแต่ละกลุ่มวิชา*** คือ

ลำดับ
ห้อง
สาขา
1
BIO1
Human biology & Animal Biochemistry
2
BIO2
Plant Biochemistry/Physiology & Microbiology
3
BIO3
Gene and Cell Function & Molecular Biology
4
BIO4
Ecology, Evolution, Systematics, & Population Genetic
5
MAT1
Algebra, Number Theory
6
MAT2
Probability, Statistics, Numerical Analysis, Mathematical Modelling
7       
MAT3         
Analysis, Differential Equation, Discrete Mathematics, Game Theory, Computer Science, Machine Learning
8
CHEM1
Analytical chemistry, Materials chemistry, Polymer chemistry
9
CHEM2
Organic Chemistry
10
CHEM3
Physical Chemistry, Cheminformatics - (Computer Chemistry), Organic Chemistry
11
CHEM4
Inorganic Chemistry
12               
PHY1            
Atomic, molecular, and optical physics & General physics & Elementary particles and fields & Particle physics, particle accelerator & Plasma and beam physics & Biological physics
13
PHY2
Condensed matter and materials physics & Nuclear physics
14
PHY3
Gravitation, astrophysics, and cosmology
15
GEO1
Solid Earth Science & Limnology & Geophysics

*** ทั้งนี้นิสิตนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องบรรยายออนไลน์ได้ภายหลัง ในข่าวประชาสัมพันธ์ของเว็บไซด์