การนำเสนอแบบบรรยาย และโปสเตอร์


 

การนำเสนอผลงานของนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  

1 การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย

ผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยายทุกคนต้องส่ง บทคัดย่อ (Abstract) และ งานวิจัยฉบับย่อ (Synopsis) แบบภาษาอังกฤษ  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ในห้องนำเสนอผลงานมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องฉายประจำห้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน กำหนดให้ใช้ Microsoft PowerPoint version 2013 หรือ Adobe Acrobat Reader ในการนำเสนอผลงาน ระยะเวลานำเสนอเรื่องละ 10 นาที และให้เวลาตอบข้อซักถาม 3-5 นาที ผู้นำเสนอผลงานต้องลงไฟล์นำเสนอและตรวจสอบความเรียบร้อยให้เสร็จสิ้นก่อนวันนำเสนอผลงาน 

2 การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 

ผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ทุกคนต้องส่งบทคัดย่อ (Abstract) และ งานวิจัยฉบับย่อ (Synopsis) แบบภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 กำหนดให้ใช้โปสเตอร์ตามมาตรฐานสิ่งพิมพ์ ขนาด A0 (84.1 x 118.9 cm) ผู้นำเสนอผลงานต้องส่งมอบโปสเตอร์ให้ทีมงาน ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เนื้อหาในโปสเตอร์ควรประกอบด้วย หัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง ผลการทดลอง อภิปรายและสรุปผล รวมทั้งระบุชื่อคณะวิจัยทั้งหมด และขีดเส้นใต้ชื่อนิสิตผู้วิจัยหลัก ตราสัญลักษณ์สถานศึกษาที่สังกัดและหน่วยงานผู้สนับสนุนทุน

 

ข้อกำหนดในการเขียนงานวิจัยฉบับย่อ 

ข้อกำหนดในการกรอกเอกสารบทคัดย่อ (Abstract) และรายงานวิจัยฉบับย่อ (Synopsis)

DPST Conference on Science and Technology 2020 (DPSTcon2020)

 1. บทคัดย่อ (Abstract) และรายงานวิจัยฉบับย่อ (Synopsis) ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และถูกต้องตามหลักภาษา
 2. ใช้กระดาษ A4 (210 x 297 มิลลิเมตร) สีขาวที่เหมาะกับการอ่าน และใช้เพียงด้านเดียวเท่านั้น
 3. กระดาษจากด้านขอบที่ใช้เย็บมีขนาดไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร (1.5 นิ้ว) และด้านอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร (0.75 นิ้ว)
 4. ในส่วนที่ 2 จำนวนคำในบทคัดย่อ (abstract) ต้องไม่เกิน 200 คำ โดยไม่รวมหัวข้อ
 5. ในส่วนที่ 3 จำนวนคำในรายงานวิจัยฉบับย่อ (synopsis) ต้องไม่เกิน 1,500 คำ โดยไม่รวมหัวข้อและเอกสารอ้างอิง
 6. ในส่วนที่ 3 จำนวนหน้าในส่วนรายงานวิจัยฉบับย่อ (synopsis) รวมไม่เกิน 3 หน้า
 7. ใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัดขนาด 1.0 - 1.5 เท่า ในการพิมพ์ปกติ ยกเว้นคำหรือประโยคในเครื่องหมายคำพูด (quotations) หรือคำอธิบายเพิ่มเติม (footnotes) สามารถใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัดขนาด 1.0 เท่า ได้
 8. ให้มีการจัดข้อความแบบชิดขอบซ้ายเต็มแนว และกระจายแบบไทย โดยใช้ตัวอักษรมาตรฐาน เช่น Times New Roman ขนาด 12, Arial ขนาด 11 หรือ TH Sarabun PSK ขนาด 14 สำหรับข้อความปกติ ในขณะที่ข้อความในตารางหรือรูปภาพ สามารถมีขนาดเล็กกว่าได้ตามความเหมาะสม
 9. การใช้ตัวอักษรรูปแบบตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ตัวยกต่างๆ สามารถใช้ได้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงวิชาการ

เช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ เลขโมเลกุล เพื่อบ่งบอกประเด็นสำคัญ ฯลฯ

 1. การจัดหัวข้อของงานวิจัยฉบับย่อ (synopsis) เรียงลำดับจาก Introduction, Hypothesis, Objectives, Methodology, Results, Discussion และ Key References โดยให้กรอกข้อมูลทุกหัวข้อ ยกเว้น Results

และ Discussion (กรณีงานวิจัยนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยให้กรอกผลการทดลองที่ทำได้ล่าสุด)

 1. สามารถใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ (bullet point) ในเอกสารได้
 2. ไม่อนุญาตให้มีการใช้การเชื่อมโยงอ้างอิง (hyperlinks) ในเอกสาร
 3. ในส่วนที่ 4 การแสดงรูปภาพ (Figure) ต้องมีเพียงรูปเดียวโดยแสดงในกล่องข้อความที่กำหนดให้ อาจเป็นรูปภาพเดี่ยวหรือรูปภาพประกอบก็ได้ ซึ่งเป็นรูปภาพที่บ่งบอกถึงงานวิจัยของท่านได้มากที่สุด ขนาดไม่เกิน 1024×981 pixels และมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi หากท่านยินยอมให้มีการเผยแพร่รูปภาพผลงานวิจัยดังกล่าว รูปภาพนั้นอาจจะได้รับการคัดเลือกเพื่อนำไปตีพิมพ์เป็นรูปภาพบนปกของนิตยสาร “DPST Stella” แสดงในงานประชุมวิชาการ DPSTcon2020
 4. เอกสารอ้างอิงหลักควรมีอย่างน้อย 3 - 5 ฉบับ โดยใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงจาก The Publication Manual of the American Psychological Association, APA (6th edition) เพื่อความสะดวกในการสร้างเอกสารอ้างอิงแบบ APA          ได้อย่างอัตโนมัติ ท่านสามารถกรอกเอกสารอ้างอิงของท่านตามเว็บไซต์ http://www.citationmachine.net/apa

ตัวอย่างกรณี journal article

Boughton, M., & Halliday, L. (2008). A challenge to the menopause stereotype: Young Australian women's reflections of 'being diagnosed' as menopausal. Health & Social Care in the Community16(6), 565-572.

 1. ตัวอย่างการเขียนงานวิจัยฉบับย่อ เช่น

ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงของฝ่าย พสวท.

https://dpst-conference.ipst.ac.th/files/fileUpload/Synopsis_example.pdf

ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงจากภายนอก

http://intra.tesaf.unipd.it/pettenella/Corsi/ReaserchMethodology/ResearchSynopsisWriting.pdf

 1. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาให้เป็นไปตามหลักภาษาก่อนส่งเอกสาร
 2. การส่งไฟล์เอกสารให้บันทึกเป็น 2 รูปแบบ คือ file.doc และ file.pdf โดยสามารถยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์หลังการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
 3. ในส่วนท้ายสุดของเอกสารบทคัดย่อและรายงานวิจัยฉบับย่อ (ส่วนที่ 5) นิสิตนักศึกษาจำเป็นต้องให้ที่ปรึกษาอ่านและทำความเข้าใจ รวมทั้งลงนามรับทราบในเอกสารรูปแบบ file.pdf เท่านั้น
 4. ดาวน์โหลดเอกสารบทคัดย่อและรายงานวิจัยฉบับย่อได้จากเว็บไซต์  https://dpst-conference.ipst.ac.th/files/fileUpload/Synopsis_form.docx

 

DPST Conference on Science and Technology 2020 (DPSTcon2020)

 1. The synopsis must be written in English and should be grammatically correct.
 2. Plain white A4 size paper (210 x 297 mm) of sufficient opacity should be used. Must use only one side of the paper.
 3. Margins at the binding edge must at least 40 mm (1.5 inches) and other margins at least 20 mm

(.75 inches).

 1. For Part 2, word count for the abstract must not exceed 200 words (excluding title).
 2. For Part 3, word count for the synopsis must not exceed 1,500 words (excluding title and references).
 3. For Part 3, the synopsis must not exceed 3 pages.
 4. Single spacing to one-and-a-half spacing can be used in typescripts, except for indented quotations or footnotes where single spacing may be used.
 5. Text formatting should be left justified and use standard font. Times New Roman 12 point, Arial 11 point, or TH SarabunPSK 14 point are recommended for the main body of the text, although tables and figures can be set in smaller font size if necessary.
 6. Bold, italics, underlining, upper or lower cases text styles are acceptable for academic purposes such as scientific name, molecule numbers, highlighting key points, etc.
 7. The synopsis must be assembled in the following order: Title, Introduction, Hypothesis, Objectives, Methodology, Results, Discussion, and Key References. Students are encouraged to fill in all of these topics. In the case of unfinished research, Results and Discussion section may be left blank but reporting partial progress is highly recommended.
 8. Bullet points may be used in the synopsis
 9. Hyperlinks must not to be used in the synopsis.
 10. In Part 4, Only one figure can be included in the provided space to demonstrate the research. The figure must have size at most 1024×981 pixels and resolution at least 300 dpi. With consent, the figure may be selected to be used in the cover of DPST Stella.
 11. The number of key references is expected to be 3-5 and references should be prepared according to the Publication Manual of the American Psychological Association, APA (6th edition). For guideline and generating the APA referencing style, please visit http://www.citationmachine.net/apa.

 

 

 

Example: Journal article

Boughton, M., & Halliday, L. (2008). A challenge to the menopause stereotype: Young Australian women's reflections of 'being diagnosed' as menopausal. Health & Social Care in the Community16(6), 565-572.

 1. Sample of synopsis writing can be found at:

https://dpst-conference.ipst.ac.th/files/fileUpload/Synopsis_example.pdf   (DPST)

http://intra.tesaf.unipd.it/pettenella/Corsi/ReaserchMethodology/ResearchSynopsisWriting.pdf

(external)

 1. Students are strongly encouraged to have the language checked prior to submission.
 2. For submission, please submit the synopsis document both in .doc file and .pdf file. Please upload the files at the DPST website before 15 May 2020 (registration at the website is required).
 3. Students must ask the research supervisor to read and check the consent form in the last part of the document (Part 5). The signature of supervisor is required in the submitted .pdf file.

ตัวอย่างและส่วนประกอบสำคัญของโปสเตอร์

สามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์พสวท.ได้ที่ http://dpstcon.ipst.ac.th/files/fileUpload/img/file2019-05-131165366329.png