ประกาศ ผู้ได้รับคัดเลือกรับรางวัล
“นักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่” ประจำปี 2563

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกรับรางวัล “การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น”  

ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

QR code ช่องทางการติดต่อสอบถาม ผ่าน Line Group

ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่ม Line เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563 ตาม QR code นี้

ขอเชิญระบุห้องประจำสาขาวิชาที่สนใจเข้าฟัง ในงาน DPST Online Conference 2020

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิต และนิสิต - นักศึกษา ทุน พสวท. ที่สนใจเข้าร่วมงาน DPST Online Conference 2020 (DPSTcon2020) โดยระบุห้องประจำสาขาวิชาที่สนใจเข้าฟัง...

นิสิต นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบออนไลน์

ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยายออนไลน์และส่ง Abtract และ Synopsis ภายในวันที่ 16 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2563

รับสมัครนักเรียนทุน พสวท. รับรางวัล นักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจำปี 2563

สสวท. เปิดรับสมัครนักเรียนทุน พสวท. เพื่อรับรางวัลนักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจำปี 2563 สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 พ.ค. 2563

ประกาศ สสวท. เปลี่ยนรูปแบบของงานประชุม DPSTcon2020 เป็นรูปแบบออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สสวท. จึงเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563 (DPSTcon2020) เป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563

Opening Session Speakers

ผศ.ดร. พิชญาภัค วินทะชัย

สังกัด : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ห้อง BIO1 : Human biology & Animal Biochemistry

ดร. ชยสิทธิ์ อุตมาภินันท์

สังกัด : สถาบันวิทยสิริเมธี
ห้อง BIO2 : Plant Biochemistry/Physiology & Microbiology

ดร. ดวงนภา ก่อวนิช

สังกัด: มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้อง BIO3 : Gene and Cell Function & Molecular Biology

ดร. แทนไท ประเสริฐกุล

สังกัด : N/A
ห้อง BIO4 : Ecology, Evolution, Systematics, & Population Genetic

ดร. ธีระ บุตรบุรี

สังกัด : ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
ห้อง CHEM1 : Analytical chemistry, Materials chemistry, Polymer chemistry

ดร. ชณัท อ้นบางเขน

สังกัด : Harvard University
ห้อง CHEM2 : Organic Chemistry

รศ.ดร. ทวีธรรม ลิมปานุภาพ

สังกัด : มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้อง CHEM3 : Physical Chemistry, Cheminformatics, Organic Chemistry

ดร. ธันฐภัทร์ บุญช่วย

สังกัด : มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้อง CHEM4 : Inorganic
Chemistry

ผศ.ดร. ชัชวาล ปานรักษา

สังกัด : มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้อง MAT1 : Algebra & Number
Theory

ดร. นวินดา ฉัตรสกุลพรหม

สังกัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้อง MAT2 : Probability, Statistics & Mathematical Modelling

ดร. อดิศักดิ์ สีเสน่ห์

สังกัด : Hokkaido University
ห้อง MAT3 : Computational mathematics, Analysis & Discrete Mathematics

ดร. สรศักดิ์ พันธุ์ผัก

สังกัด : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้อง PHY1 : General physics, Atomic, molecular, and optical physics,...

รศ.ดร. สมศักดิ์ แดงติ๊บ

สังกัด : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ห้อง PHY2 : Condensed matter and materials physics & Nuclear physics

ดร. ชาคริต พงษ์กิติวณิชกุล

สังกัด : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ห้อง PHY3 : Gravitation, astrophysics, and cosmology

ผศ.ดร. กรรณนิภา โมทนะเทศ

สังกัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้อง GEO1 : Solid Earth Science & Limnology & Geophysics