ลงทะเบียนนิสิต-นักศึกษา ผู้นำเสนอบรรยายและโปสเตอร์ (ปี 4 และผู้ที่ยังไม่ได้นำเสนอปีที่ผ่านๆ มา)
ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2567 (DPSTcon2024)


1) ข้อมูลส่วนตัว

2) สถานภาพของผู้ลงทะเบียน

3) ที่อยู่ในการติดต่อ

4) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ