ลงทะเบียนนิสิต-นักศึกษา ผู้เข้าร่วมงาน (ปี 3) งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2567 (DPSTcon2024)


1) ข้อมูลส่วนตัว

2) สถานภาพของผู้ลงทะเบียน

3) ข้อมูลสำหรับการติดต่อ