ยินดีต้อนรับสู่งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2564

Welcome DPST

Kasetsart Chulalongkorn Mahidolkhon kaen Chiang MaiPrince of SongklaSuranareeNaresuan Silpakorn Walailak

งานจัดขึ้นในวันที่

8 – 9 กรกฎาคม 2564 

สถานที่จัดงาน

Online ผ่าน cisco webex

 

ลงทะเบียนวันนี้...ถึง30 เมษายน 2564

DPSTcon2021-15
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2564
เกี่ยวกับ งานประชุม DPSTCon2021
01
การบรรยายพิเศษ

พบกับการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
02
DPST HALL OF FAME

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าหอเกียรติยศ DPST Hall of Fame 

03
การนำเสนอผลงาน

การนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษาทุน พสวท. ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 แบบบรรยายในรูปแบบออนไลน์ เป็นภาษาอังกฤษ

รายละเอียด
กำหนดการ และการนำเสนอผลงาน

กำหนดการ

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2564
(DPST Conference on Science and Technology 2021 : DPSTcon2021)
วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเวลา

กิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน ณ ห้องบรรยายออนไลน์ Plenary room

08.30 – 9.20 น.

พิธีเปิด ณ ห้องบรรยายออนไลน์ Plenary room

รศ. ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงาน

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ

หัวข้อ “การปลูกจิตสำนึกสาธารณะให้ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงฉับพลัน”

09.20 – 11.00 น.

การบรรยายพิเศษ ณ ห้องบรรยายออนไลน์ Plenary room จาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร ฉัตรแถม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวข้อ Mission for the Study of Liquid Crystals in Space Investigated on International Space Station

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หัวข้อ “Collaboration: The key secret of the liverwort genera Thysananthus and Frullania studies”

11.00 – 12.00 น.

การนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) ณ ห้องแสดงผลงานโปสเตอร์ออนไลน์

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.

การบรรยายพิเศษจาก  Opening session speaker และการนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (ภาษาอังกฤษ)

ณ ห้องบรรยายออนไลน์ (แยกตามสาขาวิชา)

09.00 – 12.30 น.

การบรรยายพิเศษจาก  Opening session speaker และการนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (ภาษาอังกฤษ)

ณ ห้องบรรยาย (แยกตามสาขาวิชา)

12.30 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

การนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) ณ ห้องแสดงผลงานโปสเตอร์ออนไลน์

14.00 – 14.40 น.

การบรรยายพิเศษ ณ ห้องบรรยายออนไลน์ Plenary room  โดย

ดร.ศุภศรณ์ สุวจนกรณ์ สถาบันวิทยสิริเมธี

หัวข้อ Computer Vision Research in A Nutshell”

14.40 – 15.40 น.

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

นายณรงศักดิ์ พิมพ์พรรณชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำ

ดร.ไอศวรรย์ ชั้นกาญจน์

ดร.ปรารถนา ดีประเสริฐกุล

หัวข้อ New Choices to Changes and Challenges”

15.40 – 16.10 น.

พิธีปิด และการมอบรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

ณ ห้องบรรยายออนไลน์ Plenary room

โดย รศ. ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มายเหตุ:     กำหนดการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผ่าน Line กลุ่ม งานประชุมฯได้ที่ QR code

ข้อกำหนดในการจัดทำเอกสารบทคัดย่อ รายงานวิจัยฉบับย่อ และโปสเตอร์งานวิจัย

ข่าว ประชาสัมพันธ์
การบรรยายพิเศษ
Plenary Speakers
Invited Speakers

รศ.ดร.นันทนา สีสุข

Department of Microbiology, Faculty of Science Kasetsart University

ดร.กิตติคุณ วังกานนท์

Department of Biochemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University

ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร

Department of Biochemistry, Faculty of Medical Science, Naresuan University

รศ.ดร.จตุพล คำปวนสาย

Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University

ผศ.ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร

Division of Biological Science, Faculty of Science, Prince of Songkla University

ดร.เกศสิริ คงมนัส

Division of Dengue Hemorrhagic Fever Research, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

ดร.อุษา สุวรรณสรวล

Advanced Environmental Research Institute, Department of Biological Sciences, University of North Texas, USA

รศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง

Department of Zoology, Faculty of Science, Kasetsart University

ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน

Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Khon Kaen University

ดร.วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ

Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University

ดร.สุนิสา อัคคะรัสมิโย

Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University

ดร.สุวัสสา บำรุงทรัพย์

National Nanotechnology Center (NANOTEC), NSTDA

ดร.พรรณนรี ศรีน้อย

Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart university

ดร.ภาวินทร์ เอี่ยมประเสริฐกุล

Department of Applied Physics, Rajamangala University of Technology Isan

รศ.ดร.ประสาท กิตตะคุปต์

Chulabhorn Graduate Institute

ดร.ภานุ พิมพ์วิริยะกุล

Department of Biochemistry, Faculty of Science, Kasetsart University

ผศ.ดร.วราภรณ์ นันทิยกุล

Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiang Mai University

ดร.พีระ พงษ์กิติวณิชกุล

Department of Physics, Faculty of Science, Kasetsart University

ดร.อิทธิพล ฟองแก้ว

School of Physics, Institute of Science, Suranaree University of Technology

ดร.ภาณุ ตรัยเวช

Faculty of Earth Science, Kasetsart University

ดร.วิทชุกร ภู่ทอง

Department of Physics, Faculty of Science, Kasetsart University

ดร.ต้องใจ ชูขจร

National Metal and Materials Technology Center (MTEC), NSTDA

ดร.มณีเนตร เวชกามา

Department of Physics, Faculty of Science, Kasetsart University

ผศ.ดร.ปิยพงษ์ เชนร้าย

Department of Geology, Faculty of Science, Chulalongkorn University

ดร.ธนสิน นำไพศาล

Mathematics Department, Faculty of Science, Kasetsart university

ศ.ดร.วิเชียร เลาหโกศล

Mathematics Department, Faculty of Science, Kasetsart university

ดร.พิศุทธิ์ วิเศษสิงห์

Computer Science Department, Kasetsart University

ผศ.ดร.กรกนก บุญวงษ์

Department of Mathematics, Faculty of Science, Mahidol University

ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ

Department of Mathematics and Computer Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University

รศ.ดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์

Department of Statistics, Faculty of Science, Kasetsart University

ภาพ การจัดงานประชุมที่ผ่านมา
DPST Conference on Science and Technology
เจ้าภาพ และ ศูนย์พสวท.
DPSTCon2021 ORGANIZATION
Picture4

Kasetsart Chulalongkorn Mahidolkhon kaen Chiang MaiPrince of SongklaSuranareeNaresuan Silpakorn Walailak

HURRY UP!
Register Now
สำหรับนักเรียนทุน พสวท. เท่านั้น!

ความสำเร็จของ พสวท.

0
นักเรียนทุน พสวท. ผู้สำเร็จการศึกษา
0
งานตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ
0
สิทธิบัตรและ อนุสิทธิบัตร
0
รางวัลเชิดชูเกียตรตินักวิทยาศาสตร์
ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาและเป็นแรงจูงใจให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์สนใจศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์มากขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ต่อไปในอนาคต...
ติดต่อเรา

ฝ่าย พสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2308 – 2312

อีเมล : dpstconference@ipst.ac.th