ข้อกำหนดในการจัดทำเอกสารบทคัดย่อ รายงานวิจัยฉบับย่อ และโปสเตอร์งานวิจัย

DPSTcon2021-15

ข้อกำหนดในการจัดทำเอกสารบทคัดย่อ รายงานวิจัยฉบับย่อ และโปสเตอร์งานวิจัย

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทคัดย่อ (Abstract) และแบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับย่อ (Synopsis) ได้จากเว็บไซต์ DPSTcon 2021 ที่ https://dpst-conference.ipst.ac.th/?page_id=3200
  • การกรอกเอกสารบทคัดย่อและรายงานวิจัยฉบับย่อต้องเป็นภาษาอังกฤษ และมีความถูกต้องตามหลักภาษา โดยกรอกข้อมูลลงใน template ที่จัดไว้ให้เท่านั้น
  • ใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัดขนาด 0-1.5 เท่า ในการพิมพ์ปกติ ยกเว้นคำหรือประโยคในเครื่องหมายคำพูด (quotations) หรือคำอธิบายเพิ่มเติม (footnotes) สามารถใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัดขนาด 1.0 เท่า
  • ให้มีการจัดข้อความแบบชิดขอบซ้ายเต็มแนว และกระจายแบบไทย สำหรับข้อความปกติให้ใช้ตัวอักษรมาตรฐานที่แนะนำ ส่วนข้อความในตารางหรือรูปภาพ สามารถมีขนาดเล็กกว่าได้ตามสมควร
  • ตัวอักษรมาตรฐานที่แนะนำ ได้แก่
   • Times New Roman ขนาดอักษร 12
   • Arial ขนาดอักษร 11
   • TH SarabunPSK ขนาดอักษร 14 
  • การใช้รูปแบบตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ตัวยกต่าง ๆ สามารถใช้ได้เพื่อจุดประสงค์เชิงวิชาการ เช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ เลขโมเลกุล บ่งบอกประเด็นสำคัญ เป็นต้น
  • ห้ามให้มีการใช้การเชื่อมโยงอ้างอิง (hyperlinks) ในบทความ

  เอกสารบทคัดย่อ (Abstract)

  • จำนวนคำในบทคัดย่อต้องไม่เกิน 250 คำ
  • อักษรย่อควรให้อยู่ในวงเล็บสำหรับการใช้ครั้งแรก
  • ให้มีคำสำคัญ (Keyword) จำนวน 4 คำ ที่ครอบคลุมเนื้อหาของบทความวิจัย โดยให้เรียงลำดับตามตัวอักษร และแยกคำด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)
  • ไม่ให้มีเอกสารอ้างอิง (Reference) รูปภาพ (Figure) ตาราง (Table) หรือคำนิยม (Acknowledgements) ในบทคัดย่อ
  • Template และตัวอย่างการเขียนเอกสารบทคัดย่อ (Abstract) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://dpst-conference.ipst.ac.th/?page_id=3200

  เอกสารรายงานวิจัยฉบับย่อ (Synopsis)

  • กรอกข้อมูลลงในกล่องข้อความที่กำหนดให้เท่านั้น ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเอกสาร ยกเว้นการเพิ่มข้อมูลในกล่องข้อความ สามารถทำได้โดยการกด ‘Enter’ เท่านั้น
  • Template การเขียนงานวิจัยฉบับย่อ (Synopsis) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://dpst-conference.ipst.ac.th/?page_id=3200
  • ตัวอย่างการเขียนงานวิจัยฉบับย่อ (Synopsis) สามารถดูได้ที่ https://dpst-conference.ipst.ac.th/?page_id=3200
  • ส่วนที่ 1 (General Information) ให้กรอกข้อมูลทั่วไปของนิสิตนักศึกษาที่เป็นผู้นำเสนอผลงาน
  • ส่วนที่ 2 (Abstract) ใช้รูปแบบเดียวกับเอกสารบทคัดย่อ โดยไม่ต้องใส่คำสำคัญ (Keyword) 
  • ส่วนที่ 3 (Synopsis)
   • จำนวนคำในรายงานวิจัยฉบับย่อต้องไม่เกิน 1,500 คำ โดยไม่รวมเอกสารอ้างอิงหลัก (Key References)
   • จำนวนหน้าในรายงานวิจัยฉบับย่อรวมไม่เกิน 3 หน้า
   • หัวข้องานวิจัยเรียงลำดับจาก Introduction, Hypothesis, Objectives, Methodology, Results, Discussion และ Key References ตามลำดับ โดยให้กรอกข้อมูลทุกหัวข้อ สำหรับหัวข้อ Results และ Discussion หากงานวิจัยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ขอให้กรอกผลการทดลองล่าสุดเท่าที่มี
   • สามารถใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ (bullet point) ได้
   • เอกสารอ้างอิงหลัก (Key References) ควรมีอย่างน้อย 3 เอกสาร โดยใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงจาก The Publication Manual of the American Psychological Association, APA (6th edition) เพื่อความสะดวกในการสร้างเอกสารอ้างอิงแบบ APA ได้อย่างอัตโนมัติ ท่านสามารถกรอกเอกสารอ้างอิงของท่านในเว็บไซด์ http://www.citationmachine.net/apa

  ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงประเภท journal article

  Boughton, M., & Halliday, L. (2008). A challenge to the menopause stereotype: Young Australian women’s reflections of ‘being diagnosed’ as menopausal. Health & Social Care in the   Community, 16(6), 565-572.

  • ส่วนที่ 4 (Figure)
   • แสดงรูปภาพเพียง 1 รูปในกล่องข้อความที่กำหนดไว้ อาจเป็นรูปภาพเดี่ยวหรือรูปภาพประกอบที่อธิบายงานวิจัยได้ดีที่สุด
   • ขนาดรูปภาพไม่เกิน 1024×981 pixels และมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi
   • หากได้รับการยินยอม รูปภาพนี้จะได้เข้ารับการประกวดคัดเลือกเพื่อนำไปตีพิมพ์เป็นภาพปกนิตยสาร DPST Stella 

  ก่อนยื่นส่งเอกสารเอกสารบทคัดย่อและรายงานวิจัยฉบับย่อ ขอให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของภาษาเขียนเสียก่อน

  • การส่งเอกสารให้บันทึกในรูปไฟล์ .doc โดยยื่นเอกสารผ่านระบบหลังการลงทะเบียนกับเว็บไซต์ พสวท. ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.. 2564
  • การตอบรับบทคัดย่อและรายงานวิจัยฉบับย่อจะดำเนินการแจ้งผู้นำเสนอผลงานภายในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.. 2564

  โปสเตอร์งานวิจัย (Research Poster)

   • ขนาดโปสเตอร์ 90 x 120 ซม. (แนวตั้ง) จำนวน 1 แผ่น
   • จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีชื่อหัวข้องานวิจัยตรงกับเอกสารบทคัดย่อและรายงานวิจัยฉบับย่อ
   • ตัวอักษรมาตรฐานที่แนะนำ ได้แก่ Times New Roman, Arial หรือ TH SarabunPSK
   • หัวข้อในโปสเตอร์ประกอบด้วย Research title, Author Names, Abstract, Introduction, Hypothesis, Objectives, Methodology, Results, Discussion, Key References และ Acknowledgements
   • ระบุชื่อคณะวิจัยทั้งหมด และขีดเส้นใต้ชื่อนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นผู้วิจัยหลัก
   • ระบุตราสัญลักษณ์สถานศึกษาที่สังกัด และหน่วยงานที่สนับสนุนทุน สำหรับตราสัญลักษณ์ พสวท. สามารถดาวน์โหลดได้ที่
  •  https://dpst-conference.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2021/03/DPSTcon2021-15-1.png
  • การส่งโปสเตอร์งานวิจัยให้บันทึกไฟล์รูปภาพ JPG หรือ PNG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi และขนาดรูปไม่เกิน 50 Mb เมื่ออัพโหลด
  • ส่งเอกสารผ่านระบบหลังการลงทะเบียนกับเว็บไซต์ พสวท. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.. 2564
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารบทคัดย่อ รายงานวิจัยฉบับย่อ และโปสเตอร์งานวิจัย กรุณาติดต่อที่ ornusa.k@ku.th
 
 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผ่าน Line กลุ่ม งานประชุมฯได้ที่ QR code